ANTALYA ELMALI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müzemiz

 

 MÜZE ÖN CEPHE.JPG

 

Müze

Antalya Elmalı Müzesi 2400 m2 yüz ölçümlü ikisi normal biri bodrum katı olan 3 katlı bir yapıdır. Girişte danışmanın da yer aldığı bir salon, sağ yanda idari mekanlar ve konferans salonu yer alır.

Girişe göre sol taraftaki I nolu salonda yer alan 8 vitrindeki sergileme geç kalkolitik döneme ait bağbaşı eserleri ile başlatılmış, Karataş-Semayük'ün İlk Tunç dönemi eserleriyle devam ettirilmiştir. Dönemin yaşam biçimini yansıtan çeşitli buluntular tipolojik ve işlevsel bir düzenleme çerçevesinde ziyaretçiye sunulmaktadır. II nolu salonda yine aynı dönemlere ait mezar ve depolama kaplarından seçilmiş örnekler sergilenmektedir. III no lu salonda, Karataş-Semayük  mezarlık alanında bulunmuş olan 3 adet küp mezarı, özgün konumlarda, içlerindeki iskeletler ve ölü hediyeleri ile birlikte çarpıcı bir atmosfer içinde görmek mümkündür.

Birinci katın sağ tarafında yer alan I nolu teşhir salonunda Hacımusalar Höyük ve Karaçakır kazılarında bulunan eserler  kronolojik  bir düzen çerçevesinde  ziyaretçilere sunulmaktadır. Diğer vitrinlerde, Karaburun I, Kızılbel ve Bayındır tümülüs kazılarından  elde edilen bazı buluntular sergilenmekte, bilgi panolarında, Antalya Müzesi'nde teşhir edilmekte olan eserlere de yer verilerek, Tümülüslerin bir bütün halinde tanıtılmaları sağlanmaktadır. II nolu salonda, bölgede oldukça rağbet gören yerel tanrılardan Kakasbos, 12 Tanrılar, Helena ve Dioskurlar'ın betimlenmiş olduğu adak stelleri ile  bazı yazıtlı taşlara ait örnekler sergilenmektedir. III nolu salonda Likya şehir sikkeleri ile Roma İmp. Sikkeleri kronolojik bir düzen içinde sergilenmiş, bölgede sikke basan kentlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Duvar panolarında  sikke basım tekniği ile ilgili bilgi verilirken sikke tarihçesi, fotoğraflarla da desteklenerek kronolojik bir düzen içerisinde verilmeye çalışılmıştır.

Birinci katın sol kanadında yer alan V nolu salonda "Yüzyılın  Definesi "olarak da anılan 5. yüzyıl  Elmalı Definesi'ne ait  imitasyon örnekler  çarpıcı bir atmosfer içinde sergilenmektedir. Bilgilendirme panolarında  definenin bulunuşu, kaçırılışı ve topraklarımıza dönüşü ile ilgili öyküye yer verilirken sikkeler hakkında ayrıntılı bilgi de verilmektedir. Arykanda kazılarında gün ışığına çıkarılmış  eserlerin sergilendiği VI nolu salonda  Roma ve Bizans dönemlerine ait ev sunakları, adak  stelleri lahit ve heykel parçaları, pişmiş topraktan  günlük kullanım kapları, dokuma, takı ve tıbbi aletlerden seçilmiş örnekler  bulunmaktadır. Yine aynı salonda bölgenin  yerel tanrılarına ait adak taşlarına da yer verilmiş  ve bu konuda kısa bir bilgi verilmiştir. VII nolu salonda Elmalı çevresinde bulunmuş Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari parçalar ve yekpare taştan oyulmuş ilginç bir vaftiz teknesi sergilenmektedir. Birinci katın IV ve VIII nolu salonlarında, kendi orjinal ölçülerinde  rekonstrüksiyonu  yapılmış olan Karaburun ve Kızılbel Mezar odaları, duvarlarının  renkli resimleri ile ziyaretçilere sunulmaktadır. Salon girişlerinde, mezarların  bulunuşu restorasyon  çalışmaları, tarihleri ve duvar resimlerinin  ikonografisi hakkında geniş açıklamalar bulunan bilgi panoları yer almaktadır. 

Müzenin 4000 m2 lik açık teşhir alanında  bölgede bulunmuş  lahitler, yazıtlar, mimari parçalar, sunaklar ve stellerden  bazı örnekler tipolojik  bir düzen çerçevesinde  teşhir edilmektedir. Ayrıca  bölgede artık yok olmaya yüz tutan  anıtsal arı serenlerinden bir örnek Yukarı Söğle Köyünden alınarak bahçenin bir köşesine kurulmuştur.

 

Aylık Toplantılar ve İşbölümü 

Müzede, çalışmaların düzenli bir şekilde ve personelin görüşleri de tespit edilerek işbirliği içinde yapılması için, her ayın birinci haftası içinde, müdürün başkanlığında bir toplantı yapılır. Geçen bir ay içindeki çalışmalar gözden geçirilerek, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen faaliyetler sebepleri ile değerlendirilir. Gelecek ayın çalışma programı ve işbölümü yapılır. Buna göre; 


a) Müzede personel yetersizliği olsa bile her görevin mutlaka bir sorumlusu bulunur. Müze personelinin her biri bu yönetmelikle ve müze idaresince yazılı olarak yapılan iş bölümüne göre kendisine verilen görevleri eksiksiz yapmaya mecbur olup, yapmadığı takdirde sorumludur. 

b) Aylık toplantı sonuçları bir tutanakla tespit edilir. Üçer aylık uygulama ve izleme sonuçları Genel Müdürlüğe bildirilir.


Güvenlik Önlemleri :

Müzedeki eserlerin ve diğer ayniyatın güvenliği için aşağıda belirtilen tedbirler alınır :    

a) Müze teşhir salonları ile vitrin ve depo anahtarları müdürün veya müdür yardımcısının, yoksa müdürün belirleyeceği bir uzmanın sorumluluk ve muhafazası altında mühürlü bir dolapta veya kasada bulundurulur. Vitrinler ve depo kapıları; bu vitrin ve depolardan sorumlu uzmanın başkanlığında, müdür tarafından görevlendirilecek bir eleman ile birlikte mühürlenerek tutanakla kapatılır ve açılır. Zorunlu hallerde teşhir salonları, depo ve vitrinler bir komisyon marifetiyle açılır ve kapatılır. Bu işlem bir tutanakla tespit olunur.

 
Büroların anahtarları da müdür tarafından belirlenecek bir eleman sorumluluğunda ayrı bir dolapta muhafaza edilir.

 
b) Bakanlığın izni olmadan eser, Valiliğin izni olmadan başka bir ayniyat müzeden dışarı çıkarılamaz. 

c) Müzenin kapanışından sonra müzede, yalnız nöbet görevi bulunan müze personeli bulunur. Bunların dışında müdür izni olmadan hiç kimse müzeye giremez.


ç) Müze ziyaretçilerinin müzeyi ziyaretlerinden önce, yanındaki çanta ve benzeri eşyalar, müze girişindeki görevli personel tarafından bagaj numarası verilerek teslim alınır.


d) Adaylığı kaldırılmamış olanlar ile yardımcı hizmetler sınıfına mensup personele zimmetle müzelik eser teslim edilemez. Zorunlu hallerde Bakanlığın izni ile görüşüne göre işlem yapılır